• CHRONOS/ANTHROPOS

  seria wydawnicza

 • seria

  o serii Chronos/Anthropos

  idea

  ___

  Seria Chronos/Anthropos wydawana przy Centrum Badań Antropologii Historii, pełniąc rolę miejsca integracji oraz dokumentacji działalności rodzimego środowiska naukowego, służyć ma upowszechnianiu wyników polskich badań w zakresie antropologii historii. W serii publikowane są zarówno antropologiczne studia przedmiotowe nad przeszłością, jak i monografie dotyczące funkcjonowania szeroko pojętej wiedzy o przeszłości (w tym historiografii) w kulturze.

  rada naukowa

  ___

  Marcin Brocki
  Andrzej P. Kowalski
  Marta Kurkowska-Budzan
  Wojciech Piasek (przewodniczący)
  Rafał Kleśta-Nawrocki
  Paweł Żmudzki

  wydano dotychczas

  ___

  1. Jacek Kowalewski, Kreacje przeszłości. Szkice z antropologii historii, Toruń 2012.

  2. Andrzej P. Kowalski, Antropologia zamierzchłych znaczeń, Toruń 2014.

  3. Aleksandra Kleśta-Nawrocka, Kucharz doskonały. Historyczno-kulturowy fenomen kuchni staropolskiej, Toruń 2016.

   

  wydawca

  ___

  Wydawcą serii Chronos/Anthropos jest Polskie Towarzystwa Historyczne.

  ISSN 2299-7814

 • książki

  w serii ukazały się

  Jacek Kowalewski, Kreacje przeszłości. Szkice z antropologii historii, Toruń 2012 , ISBN 978-83-930647-2-4, ISSN 2299-7814

   

  Książkę Kreacje przeszłości przeczytałem z wielką satysfakcją, przede wszystkim widząc w niej realizację – bliskiej mi – idei humanistyki zintegrowanej, nad którą debatowaliśmy od lat w środowisku antropologiczno-kulturoznawczym, skupionym wokół Jerzego Kmity. Autor jest bowiem przekonany, i przedstawia racje wskazujące za trafnością takiego stanowiska, że rutynowo traktowane jako odrębne „przedmiotowo” dyscypliny wiedzy, jakimi są historia, antropologia kulturowa i archeologia, mają wiele wspólnych cech, wśród których najistotniejszą jest próba zrozumienia tego, co obce, inne, pochodzące z trudnego do przeniknięcia horyzontu światopoglądowego. Niezależnie zatem, czy będziemy pochylać się nad wyposażeniem neolitycznych grobów, rolą pieniądza w kulturach zwanych „archeologicznymi”, nad fenomenem kultur opartych na idei wymiany, czy – wreszcie (metajęzykowo) – nad statusem poznawczym dyscyplin wiedzy mierzących się z fragmentami przeszłości i teraźniejszości, istotne jest to, jaki, majeutycznie ujęty, zestaw propozycji interpretacyjnych jesteśmy w stanie uruchomić, aby dowodzenie uczynić wiarygodnym i poddanym intersubiektywnej interpretacji. [...]
  Książka stanowi świetny przewodnik po alternatywnych (wobec rutynowo i tradycyjne uprawianych poletek humanistyki) sposobach radzenia sobie z przeszłością, zarówno tą, która rezonuje we współczesności, jak i tą, która objawia się dopiero w momencie, kiedy poddajemy ją metajęzykowej refleksji.

  (z recenzji prof. dr hab. Wojciecha J. Burszty)

   

  SPIS TREŚCI
  Kreacje przeszłości

  (META)HISTORIE
  Sym-bolon historii
  Przeszłość jako znaczenie
  O dyscyplinarności humanistyki (przykład historiografii)

  ZBLIŻENIA
  Antropologizowanie historiografii
  O społecznym zaangażowaniu historii
  Codzienność – lokalność – styl życia
  W stronę humanistycznej historii „kultury materialnej”

  AFIRMACJE
  Materialne wyznaczniki płci w dyskursie archeologii
  Rzeczy do muzeum
  O początkach pieniądza
  Homo ludens w gestach wymiany
  Obraz w kulturze ludowej wczesnego średniowiecza
  Zaczęli po prostu ci ludzie, ci starzy, po prostu zaczęli historię

  Przypisy
  Nota edytorska
  Wykaz skrótów
  Bibliografia
  Indeks osób
  Summary

  Andrzej P. Kowalski, Antropologia zamierzchłych znaczeń, Toruń 2014, ISBN 978-83-929107-4-9, ISSN 2299-7814

  Lektura tego [...] tomu daje wielką satysfakcję intelektualną także dlatego, że Autor zawsze jest konsekwentny i twórczy w swoich poszukiwaniach. Interdyscyplinarność jego dociekań [...] jest [...] precyzyjnie przemyślanym projektem badawczym, łączącym [...] analizy konkretu z wizją teoretyczną czy wręcz z filozofią kultury, pozwalającą owe pojedyncze fenomeny oglądać w sposób nowatorski i niekonwencjonalny. Rzadko zdarza się w polskiej humanistyce podobnie budowany warsztat poznawczy i również rzadko możemy zapoznać się z efektami spójnej teorii, która tworzy [...] ważną propozycję szeroko rozumianej antropologii pradziejów.

  (z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha J. Burszty)


  Wzorem etnologów terenem ekspoatacji badawczych Autora są odległe czasowo kultury Starego Kontynentu. W tym zakresie antropologia zainteresowana tradycjami pozaeuropejskimi nadal nie ma wartościowych osiągnięć. Tym bardziej studia zawarte w [...] pracy wypada uważać za ważne w dziedzinie antropologii historycznej. [...] dodatkowo umacniają wartość książki [...] nie tylko podkreślone podejście antropologiczne, znajomość założeń antropologicznego stylu widzenia zjawisk kulturowych, ale doskonałe i liczne egzemplifikacje, udane aplikacje w postaci interesujących studiów szczegółowych.

  (z recenzji prof. dr hab. Anny Pałubickiej)

   

  SPIS TREŚCI
  Wstęp


  TEORIA I METODA
  Konstruktywistyczny status wiedzy o kulturze w świetle interpretacji genealogicznych i archeologicznych
  Archeologia kulturoznawcza. Projekt dyskursu „negatywistycznego”
  Synkretyzm kultury pierwotnej a interpretacje archeologiczne
  Z metodologicznych problemów współpracy archeologii z etnologią w badaniach symboliki
  Gospodarka neolityczna jako wyraz reguł kulturowych
  Myśl presokratejska. Między filozofią a antropologią kulturową

  PREHISTORIA MENTALNOŚCI
  Kulturowa natura umysłu. Émila Durkheima i Marcela Maussa interpretacja mentalności człowieka pierwotnego
  Myślenie magiczne jako przejaw poczucia ontologicznego bezpieczeństwa
  Hermeneutyczna paradoksalność mitu
  Świat wartości wspólnot prehistorycznych w „epoce osiowej”
  O magicznym pochodzeniu niektórych filozoficznych aspektów prawdziwości

  ZNAK, SYMBOL, RYTUAŁ
  O prahistorii symbolu
  Symbole i rytuały. Wypowiedź do dyskusji na temat wyobrażenia metamorfozy
  Symbole neolitu. Próba analizy kontekstowej tematów tellurycznych
  O posługiwaniu się znakami przez ludność tzw. kultury pomorskiej
  Dar w kulturze indoeuropejskiej
  Etnologiczne uwagi na temat nietypowych form obrzędowości pogrzebowej ujawnianych w badaniach archeologicznych
  Królestwo Tanatosa. Z genealogii wyobrażeń związanych z miejscami chowania zmarłych
  Sługa ognia w kuźni i na pogrzebowym stosie. O roli metalurgów w epoce ciałopalenia
  Słowiański rytuał tuszenia ognia i jego ślad w reliktach średniowiecznego Gdańska
  Staropruski rytuał użycia kotła na tle tradycji ludów
  północnego Barbaricum

  SZTUKA
  Mit a sztuka w Ernsta Cassirera filozofi i form symbolicznych
  Doświadczenia estetyczne w kulturze epoki brązu w świetle analizy ekfraz homeryckich
  Estetyczne problemy badań nad ikonografią prehistoryczną. Przykład tzw. kultury pomorskiej
  Ornament z odciskami sznura na ceramice neolitycznej. Interpretacja antropologiczno-semiotyczna
  Rola dziegciu i kory w zdobnictwie naczyń neolitycznych. Uwagi lingwistyczno-estetyczne

  JĘZYK
  Antropologizacja w lingwistycznej paleontologii kultur prehistorycznych
  U źródeł semantyki. Wokół platońskiego mitu o nadawaniu nazw
  Geneza kultury indoeuropejskiej w perspektywie etnologii
  Indoeuropejska fraza dotycząca formowania w glinie i ozdabiania. Dane lingwistyczne, interpretacja estetyczna, konteksty archeologiczne
  Wstęp do etnologii nostratycznej
  Ozdoby germańskie. Nazewnictwo i symbolika

  Przypisy
  Nota edytorska
  Wykaz skrótów
  Bibliografia
  Indeks osób
  Summary
   

  Aleksandra Kleśta-Nawrocka, Kucharz doskonały. Historyczno-kulturowy fenomen kuchni staropolskiej, Toruń 2016, ISBN 978-83-929107-5-6, ISSN 2299-7814

  Książka […] jest pozycją cenną i potrzebną. W kontekście "mód na gotowanie", lansowanych i podtrzymywanych przez rozmaite krajowe i zagraniczne programy telewizyjne, na tle masowo wydawanych w naszym kraju różnej proweniencji publikacji o "kulinariach" - pozycja "Kucharz doskonały" wyróżnia się szczególnie swym profesjonalnym podejściem do tematu. Bo i Autorka ma duże kompetencje historyczne i antropologiczne, a także doświadczenia praktyczne, co z talentem potrafiła przełożyć na tekst książki.
  Rzetelna i fachowa krytyka źródeł dokonana przez autorkę pokazuje, że około 300 letni okres trwania kultury staropolskiej (a w tym kultury stołu) nie da się sprowadzić do jednego, niezmiennego schematu. Na tle szerokiego kontekstu historyczno-kulturowego Autorka pokazuje dynamikę (zmiany) kultury kulinarnej, a także jej innowacyjność. Można tu mówić o "stylu kulinarnym" staropolszczyzny. […] Perspektywa antropologiczna pozwala także na analizę współcześnie wyobrażanego stanowiska zakorzenionego, czy odwołującego się do przeszłości.

  (z recenzji dr. Krzysztofa Piątkowskiego)

   

   

  SPIS TREŚCI

   

  WSTĘP


  WIEDZA POTOCZNA O KUCHNI STAROPOLSKIEJ
  Arenga


  WYOBRAŻENIA POTOCZNE
  Potrzeba tradycji
  Obfitość
  Smaki, potrawy, przyprawy
  Swojskość
  Konsumpcyjny tradycjonalizm
  Zdrowie


  ŹRÓDŁA WIEDZY POTOCZNEJ
  Reklama
  Film
  Blogi kulinarne
  Książki kucharskie
  Kreacja i ahistoryczność


  OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
  Arenga


  AMATORZY I PROFESJONALIŚCI
  Smakosze
  Kucharze
  Teoretycy

  PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE – DZIEDZICTWO KULINARNE
  Produkty „staropolskie”
  Gęsina na Świętego Marcina
  Paradoksy


  KUCHNIA STAROPOLSKA A KUCHNIA NARODOWA
  Język
  Pamięć i tradycja
  Egzemplifikacja: staropolski bigos z kapustą
  Przeszłość kulinarna – bigos po staropolsku
  Mickiewicz
  Nawiązania współczesne


  ZMIANA W KUCHNI I ZA STOŁEM
  Arenga


  SMAK
  Przyprawy
  Od kontrastu do harmonii
  Od szafranu do pietruszki
  Słodycz
  Masło


  ŻABY, ŚLIMAKI I ZIEMNIAKI – NOWOŚCI KULINARNE?
  Potrawy delikackie
  Bulwy, tartofle, ziemniaki


  KONCEPT
  Forma
  Dekoracja
  Panierka
  Barwy
  Resztki
  Daj ciepło…, daj zimno…


  WIDOWISKO – SPEKTAKL KULINARNY
  Etykieta
  Przestrzeń

  KUCHARZ DOSKONAŁY
  Arenga


  WOJCIECH WINCENTY WIELĄDKO I JEGO TWÓRCZOŚĆ KSIĄŻKA KUCHARSKA: KUCHARZ DOSKONAŁY
  Układ i treść
  Bigos, wieprzowina i podroby, czyli ile
  w Kucharzu doskonałym kuchni staropolskiej
  Bigos
  Wieprzowina
  Podroby
  Gęsina
  Po polsku


  KUCHARZ STAROPOLSKI
  Francuski kuchmistrz
  Od kuchmistrza do kucharza doskonałego
  Zdrowie


  ZAKOŃCZENIE


  DODATKI
  Przypisy
  Bibliografia 
  Indeks osób 
  Summary

   

 • autorzy

  napisali dla nas

  Jacek Kowalewski

  Kreacje przeszłości. Szkice z antropologii historii

  Jacek Kowalewski – antropolog kulturowy, archeolog, historyk; adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Redaktor naczelny Rocznika Antropologii Historii (www.rah.pth.net.pl); pomysłodawca i współtwórca grupy badawczej Forum Humanistyczne (www.forhum.uni.torun.pl); współredaktor monografii: Granice dyscyplinarne w humanistyce (Olsztyn 2006); Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów (Olsztyn 2007); Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności (Olsztyn 2008); Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko – proces – perspektywy (Olsztyn 2009); „Zwroty” badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne (Olsztyn 2010).

  Andrzej P. Kowalski

  Antropologia zamierzchłych znaczeń

  Andrzej P. Kowalski – filozof, antropolog kultury, profesor w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Autor książek: Symbol w kulturze archaicznej (1999); Myślenie przedfilozoficzne. Studia z filozofii kultury i historii idei (2001); Mit a piękno. Z badań nad pochodzeniem sztuki (2013).

  Aleksandra Kleśta-Nawrocka

  Historyczno-kulturowy fenomen kuchni staropolskiej

  Aleksandra Kleśta-Nawrocka – etnolog i antropolog kulturowy, historyk. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS (Food Studies). Członek Centrum Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia. Ekspert w projektach Instytutu Badań i Edukacji w Olsztynie, Lokalnych Grup Działania i Kół Gospodyń Wiejskich. Aktywna działaczka ruchu Slow Food, liderka Slow Food Convivium Gruczno. Animatorka kulinarna i ekspertka w zakresie polskiego dziedzictwa kulinarnego, organizatorka wielu szkoleń, turniejów i warsztatów kulinarnych, współorganizatorka wydarzeń o charakterze masowym: Festiwal Smaku w Grucznie oraz Piknik w Stuletnim Sadzie. Prowadzi blog etnologiczno-kulinarny Prowincja od Kuchni (www.prowincjaodkuchni.pl). Współautorka książek: Półgęski, czarnina i karp w piernikach (2012), Księga Wołowiny (2015), Wielka Księga Wołowiny (2015) oraz współredaktorka krytycznej edycji XVIII-wiecznej książki kucharskiej Wojciecha Wincentego Wielądko Kucharz doskonały (2012). Autorka wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących historii i antropologii kuchni polskiej.

 • kontakt

  napisz do nas, napisz dla nas

  Facebook

  Email

 • CBAH

  robimy antropologię historii

  Centrum Badań Antropologii Historii

  Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego

  Centrum Badań Antropologii Historii jest Stacją Naukową Polskiego Towarzystwa Historycznego z siedzibą na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Kierownikiem jest dr hab. Wojciech Piasek. Centrum powołano w celu rozwoju i popularyzacji wiedzy w zakresie antropologii historii.

   

  Zadania Centrum realizowane są w szczególności poprzez:

  - Inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie antropologii historii.

  - Budowę przestrzeni do wymiany doświadczeń badaczy pracujących na polu antropologii historii, w szczególności poprzez organizowanie konferencji naukowych, seminariów.

  - Patronowanie, inicjowanie i publikowanie wydawnictw podejmujących tematykę z zakresu zainteresowań badawczych Centrum.

  - Współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami oraz placówkami muzealnymi prowadzącymi badania naukowe i działania w zakresie zainteresowań badawczych Centrum.